અમદાવાદમાં રોજગાર ભરતી મેળો

Employment Recruitment Fair Ahmedabad How are candidates selected for this recruitment fair? What are the eligibility criteria for the recruitment fair? And who organizes the recruitment fair and at which places and what are the timings of the recruitment fair? More information about the recruitment fair is given below.

Employment Recruitment Fair

Gujarat Employment Office has launched the Anubandham portal for job aspirants to participate in Rojar Bharati Mela. In which one-time registration is kept from both employer and job aspirant. Here you can register and get job information in your district. A one-time registration is kept. Here you can register and get job information in your district.

ભરતી મેળાની લાયકાત

 • 10 પાસ
 • 12 પાસ
 • સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ.)
 • ITI (બધા ટેકનીકલ ટ્રેડ)
 • ડીપ્લોમા
 • બી ઈ
 • બી ટેક

પગાર ધોરણ

 • હાલ માં કોઈ માહિતી જાહેરાતમાં આપેલ નથી

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

 • લાયકાતના સર્ટીફીકેટ
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ / લાયસન્સ વગેરે
 • અનુભવના સર્ટીફીકેટ
 • અન્ય જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

અમદાવાદ ભરતી મેળા તારીખ / સમય

 • 13-09-2022 (સવારે 10 કલાકે)

અમદાવદ ભરતી મેળાનું સરનામું

 • આઈ.ટી.આઈ ચાંદખેડા, અમદાવાદ વ્રજ ટેનામેન્ટની સામે, આઈ.ઓ,સી. રોડ ચાંદખેડા, અમદાવાદ

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર સુચનાઅહી ક્લિક કરો
હોમપેજઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment