અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

[AMC] Ahmedabad Municipal Corporation Apprentice Recruitment 2022 : Apprenticeship Act 1961/National Apprentice Promotion Scheme Chief Minister Apprenticeship Antagarth Ahmedabad Municipal Corporation Urban Community Development Department (UCD) account has to appoint 100 apprentices. May apply from 03-09-2022 up to 5.00 PM from the website of Mu.Corpo www.ahmedabadcity.gov.in.

AMC Recruitment 2022

Ahmedabad Municipal Corporation has released an advertisement in Tajetaar which talks about filling the posts of Apprentice in AMC. All the information about which like educational qualification, age limit, pay scale etc information is given below in this article. So if any eligible candidate wants to apply then all information for that is given below.

AMC ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાઅમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટએપ્રેન્ટીસ
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળઅમદાવાદ / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ03.09.2022

પોસ્ટ વિષે જાણકારી

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
માઈક્રો ફાઈનાન્સ એપ્રેન્ટીસ50
લોન પ્રોસેસિંગ એપ્રેન્ટીસ50
કુલ જગ્યાઓ ➔100

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરાયેલ ઉપર્યુક્ત ભરતી માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ માન્ય યુનીવર્સીટી તથા સંસ્થા માંથી ગ્રેજ્યુટ થયેલ ઉમેદવારની માગેલી છે.

પગાર ધોરણ

માનદ વેતન

  • 9000 પ્રતિ મહીને

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યુંના આધારે કરવામાં આવશે.

AMC ભરતીમાં અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારએ સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપેલ સરનામે પોતાના અસલ દસ્તાવેજો રૂબરૂ લઈને જવાનું તથા ટપાલ મારફતે મોકલવાનું થશે.

અરજી કરવાનું સરનામું : અર્બન કોમ્યુનીટી ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન યુ.સી.ડી ભવન,પરીક્ષીતલાલ નગર રોડ,બહેરામપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ ફોન નં – ૦૭૯-૨૫૩૩૧૨૦૧.

ઉપયોગી તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 03.09.2022
  • સમય : સાંજે 5 વાગ્યા સુધી

ઉપયોગી લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment