આખરે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માં વિવધ જ્ગ્યાયો માટે ભરતી ની જાહેરાત

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (BAou Recruitment 2022) has published an advertisement for various posts (Teaching and Non -Teaching) Post 2022. Eligible candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post

BAOU ભરતી

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેમણે તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત પૂર્ણ કરી છે. તે BAOU ભરતીમાં જોડાઈને તેના સપના પૂરા કરી શકે છે

પોસ્ટ નું નામ

  • વિવિધ

પગાર ધોરણ

  • નીતિ નિયમ મુજબ

ભરતી પ્રક્રિયા

  • 11 માસ ના કરાર આધારિત ભરતી.

ભરતી પ્રક્રિયા

  • સીધી ભરતી ઈન્ટરવ્યું દ્વરા પસંદગી કરવામાં આવશે

ઈન્ટરવ્યું તારીખ

  • 08/09/2022

ઉપયોગી લીંક

વધુ માહિતી માટે સતાવાર સાઈટઅહી ક્લિક કરો
હોમપેજઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment