આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી

Commissionerate of Health (Commissionerate of Health Recruitment 2022) has published advertisements for various posts in 2022. Eligible candidates should refer to the official advertisement and apply for this post. You can find details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply below.

Commissionerate of Health Recruitment 2022 has started the offline application of job notification 2022 for various posts. Those who want to apply against the Commissionerate of Health Bharti 2022 can send applications during the application period. Eligibility criteria, application form, and other details links are mentioned below.

Health Commissionerate Recruitment 2022

The offline application process has been started for the recruitment of various posts. Check the details related to Health Commissionerate Various Posts Recruitment 2022 which is given below in the tabular form.

આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર સંસ્થારાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ10-09-2022
નોકરીની શ્રેણીસરકારી નોકરી
પસંદગી મોડઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરી સ્થળગુજરાત / ઇન્ડીયા
અધિકૃત સાઈટhttps://arogyasathi.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • પ્રોફેસર
  • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
  • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
  • શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જે ઉમેદવારો આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટ્સ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

ઉમર મર્યાદા અને પગાર ધોરણ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

Read Also: આર્મી ઓર્ડનન્સ કોર્પ્સ ભરતી 2022 3000+ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પાત્ર ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ: 05-09-2022
  • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 10-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment