આર.એચ. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ ભરતી 2022

R.H. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ ભરતી 2022 માટે MBA અને Integrated MBA ની નીચેની પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે.

  • છેલ્લી તારીખ: 10-9-2022
  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 17-9-2022

આર.એચ. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ રિક્રુટમેન્ટ 2022 જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો

Leave a Comment