ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 ગુજરાત સરકારી નોકરીઓ

ન્યુ અપડેટ મારુ ગુજરાત પંચાયત ભરતી 2022 પંચાયત વિભાગ ભરતી 2022 ગુજરાત અને આ પેજ પર ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત ભારતી 2022 ના અપડેટ્સ પણ મેળવો.

હાલમાં ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા પંચાયતો, 247 તાલુકા પંચાયતો અને 14,292 ગ્રામ પંચાયતો છે. ગુજરાત સરકારે વિકાસ માટે ઘણી વિવિધ યોજનાઓ અને ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. તે વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાતો પ્રકાશિત કરે છે અને યોગ્ય/લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે.

જીલ્લા પંચાયતનું નામપોસ્ટનું નામભરતીની લિંક
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
નગરપાલિકા સુરત ભરતીવિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત આણંદ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ ભરતીવિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત દાહોદ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત અમદાવાદ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ ભરતીવિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત છોટાઉદેપુર ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત નવસારી ભરતીવિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત મોરબી ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત વલસાડ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત અમરેલી ભરતીવિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત રાજકોટ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત પાટણ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત વડોદરા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત મહેસાણા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત કચ્છ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત ખેડા ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત ડાંગ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત તાપી ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત જામનગર ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત ગીર સોમનાથ ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત મહીસાગર ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત અરવલ્લી ભરતી વિવિધઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment