જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ પાટણ ભરતી 2022

ડિસ્ટ્રિક્ટ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન યુનિટ પાટણ ભરતી 2022 સમાચાર પ્રોટેક્શન ઓફિસર અને મદદનીશ તારીખ એન્ટ્રી ઓપરેટર પોસ્ટ્સ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. આ DCPU પાટણ વિભાગ ભરવા માટે યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી અરજી મંગાવવામાં આવી છે. વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ પાટણ ભરતી 2022 ની ટૂંકી વિગતો

જોબ ઓર્ગેનાઈઝેશનનું નામજિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ પાટણ
જાહેરાત નંબર
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ્સ
ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા2
નોકરીઓનો પ્રકારકરાર આધાર
નોકરી ની શ્રેણીDCPU
જોબ સ્થાનપાટણ
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઑફલાઇન
પોસ્ટ તારીખ પ્રકાશિત 15-8-2022

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ સમાજ સુરક્ષા ખાતુ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ પાટણ માટે તદ્દન અંગત ધોરણે ૧૧ માસ કરાર આધારિત જગ્યા ભરવાની થાય છે જે માટે નીચે દર્શાવેલ જગ્યાઓ માટે જરૂરી લાયકાત અને અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

પાટણ સરકારી નોકરીની વિગતો

 • પ્રોટેક્શન ઓફિસર
 • મદદનીશ/ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
પ્રોટેક્શન ઓફિસરMRM/ MSW/ MRS/ મનોવિજ્ઞાન/ સમાજશાસ્ત્ર પીજી
3 વર્ષનો અનુભવ
મદદનીશ/ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરસ્નાતક
સીસીસી
40 WPM સ્પીડ ટાઈપ કરવી
2 વર્ષનો અનુભવ

ઉંમર મર્યાદા

 • 21 થી 40 વર્ષ

પગાર માહિતી

 • પ્રોટેક્શન ઓફિસર: 21000/-
 • મદદનીશ/ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: 12000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ

અરજી કરવાનાં પગલાં

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યાં છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે.
 • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત સરનામું.
 • ઉપરોક્ત જગ્યા માટે જરૂરી નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા છે 25 ઓગસ્ટ 2022 સુધીમાં મળી જાય તે રીતે પોતાની લેખિત અરજી જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, જન્મના આધાર અને પ્રમાણિત નકલો સાથે જિલ્લા સુરક્ષા અધિકારી શ્રી ની કચેરી સેવા સદન તળિયે બ્લોક B નંબર 11 તાલુકો પાટણ ના સરનામે રજીસ્ટર એ.ડી અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી જ મોકલવાની રહેશે.
 • અરજી કવર ઉપર જે જગ્યા માટે હજી કરેલ હોય તો જગ્યાનું નામ સ્પષ્ટ લખવાનો તથા દરેક જગ્યા માટે અલગથી અરજી કરવાની રહેશે.
 • નિયત સમય બાદ મળેલ અરજીઓ અથવા અધુરી વિગતો આજે અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં તથા યોગ્ય લાયકાત અને એનો ધરાવતા ઉમેદવારોને જ રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂમાં બોલાવવામાં આવશે.
 • દરેક જગ્યા માટે કમ્પ્યુટર જાણકારીનો CCC નું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે શેક્ષણિક લાયકાત બાદ નો અનુભવ માન્ય ગણવામાં આવશે.
 • ઉપરોક્ત કરાર આધારીત જગ્યાઓ પણ બાબતનો નિર્ણય જિલ્લા ભરતી પસંદગી સમિતિ પાટણ રહેશે.

છેલ્લી તારીખ

 • 25-8-2022
Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે(Group 1), (Group 2), (Group 3)

Leave a Comment