બાયડ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Baid Municipality, Vadodara (Baid Municipality Recruitment 2022) has published an advertisement for Apprentice Post 2022. Eligible candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply below.

Baid Nagarpalika Recruitment 2022 released Apprentice Jobs Notification 2022 offline application has started and those who are interested to apply against Baid Nagarpalika Bharti 2022 can send applications during the application period. Eligibility criteria, application form, and other details links are mentioned below.

Baid Municipality Recruitment

Baid Municipality Recruitment 2022: Offline application process has been started for the recruitment of Apprentice posts. Check the details related to Baid Municipality Apprentice Recruitment 2022 which are given below in the tabular form.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા નું નામ બાયડ નગરપાલિકા, વડોદરા
જગ્યા કે પદ નું નામ એપ્રેન્ટીસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07-09-2022
કેટેગરી સરકારી નોકરી
સિલેકશન કરવાની રીત ઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરીની નિમણુક ની જગ્યા ગુજરાત / ઇન્ડીયા

પોસ્ટ

  • એપ્રેન્ટીસ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 07-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment