રોજગાર કચેરી વલસાડ દ્વારા મોટી ભરતી

The Swami Vivekananda Examination Residential Training Scheme is implemented by the Department of Employment and Training, Gandhinagar for the purpose of increasing the representation of the Gujarat youth. Under this scheme, Rs. Applications are sought from male candidates to appoint a co-ordinator with a fixed wage of Rs. To apply to the District Employment Office Valsad Email ID Employmentvalsad@gmail.com or Municipality, the first floor of the auditorium, Valsad. The application has to be filed by 3-5-6

Employment Office Valsad Recruitment

Recruitment has recently been announced by the Employment Office Valsad, in which the organization has announced the filling of the positions of the coordinator. So all the information for any qualified candidate who wants to apply for this recruitment is given below.

રોજગાર કચેરી વલસાડ ભરતી

જાહેરાત કરનાર સંસ્થારોજગાર કચેરી વલસાડ
પોસ્ટસંયોજક
નોકરીનો પ્રકારકરાર આધારિત
નોકરી સ્થળવલસાડ / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ07.09.2022

પોસ્ટ

  • સંયોજક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • 20,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના ફિક્સ વેતન

આ પણ વાંચો: DRDO ભરતી 2022

અરજી પ્રક્રિયા

  • પ્રસ્તુત ભરતીમાં અરજી કરવા ઈચ્છુક ઉમેદવાર પોતાના જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે આપેલા સરનામે સમયસર હાજર રહે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 07.09.2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment