ગુજરાત રોજગાર સમાચાર તારીખ- 28.09.2022

Employment News 21-09-2022: Gujarat Information Department (www.gujaratinformation.gujarat.gov.in) publishes employment news in Gujarat state every week. Many job enthusiasts download it every week on Wednesday. We all know that India is a populous country, and it is becoming a headache for people to get jobs. This motivates them to prepare more and fill out the form …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર તારીખ- 21.09.2022

Employment News 21-09-2022: Gujarat Information Department (www.gujaratinformation.gujarat.gov.in) publishes employment news in Gujarat state every week. Many job enthusiasts download it every week on Wednesday. We all know that India is a populous country, and it is becoming a headache for people to get jobs. This motivates them to prepare more and fill out the form …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર તારીખ- 07.09.2022

Employment News 07-09-2022: Gujarat Information Department (www.gujaratinformation.gujarat.gov.in) publishes employment news in Gujarat state every week. Many job enthusiasts download it every week on Wednesday. We all know that India is a populous country, and it is becoming a headache for people to get jobs. This motivates them to prepare more and fill out the form …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક

માર્ચના ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક ન્યૂઝ પેપરની નવીનતમ આવૃત્તિ બહાર પાડવામાં આવી છે. દર અઠવાડિયે, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ગુજરાત માહિતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ @https://gujaratinformation.gujarat.gov.in પર પ્રકાશિત થાય છે. આ પેજ ગુજરાતના યુવાનો માટે રોજગાર સમાચાર ઇપેપર ગુજરાતી મેળવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ઓજસ રોજગાર સમાચાર અને ગુજરાત રોજગાર સમાચાર વોટ્સએપ ગ્રુપ લીંકનો પણ …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક

માર્ચના ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક ન્યૂઝ પેપરની નવીનતમ આવૃત્તિ બહાર પાડવામાં આવી છે. દર અઠવાડિયે, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ગુજરાત માહિતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ @https://gujaratinformation.gujarat.gov.in પર પ્રકાશિત થાય છે. આ પેજ ગુજરાતના યુવાનો માટે રોજગાર સમાચાર ઇપેપર ગુજરાતી મેળવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ઓજસ રોજગાર સમાચાર અને ગુજરાત રોજગાર સમાચાર વોટ્સએપ ગ્રુપ લીંકનો પણ …

Read more