માનવ ઉજ્જવળ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન દ્વારા બમ્પર ભરતી

Manav Ujjwal Health Institute Recruitment 2022 | Manav Ujjwal Arogya Sanstha Recruitment 2022: Manav Ujjwal Arogya Sanstha Medical Officer Medical Worker Medical Assistant Computer Operator Store Keeper ANM GNM Vacancies Advertisement Published Educational Qualification Online Application Method Pay Scale Total Vacancies.

MUSY Recruitment 2022

MUSY – Manav Ujjwal Swasthya Sansthan recently released recruitment in which candidature is required to fill various posts by this organization so any eligible candidate who wants to apply in this recruitment is given below all the information

MUSY ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાMUSY – માનવ ઉજ્જવળ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ2,650
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ05/10/2022

પોસ્ટ

 • 1 મેડિકલ ઓફિસર
 • 2 તબીબી કાર્યકર
 • 3 તબીબી સહાયક
 • 4 કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
 • 5 સ્ટોર કીપર
 • 6 ડ્રાઇવરો
 • 7 ANM/GNM

જગ્યાઓ

પોસ્ટખાલી જગ્યા
મેડિકલ ઓફિસર200
તબીબી કાર્યકર370
તબીબી સહાયક400
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર480
સ્ટોર કીપર570
ડ્રાઈવર300
ANM/GNM330
કુલ જગ્યાઓ2,650

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટલાયકાત
મેડિકલ ઓફિસરઅનુસ્નાતક
તબીબી કાર્યકર12મી
તબીબી સહાયકગ્રેજ્યુએશન
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર12મી, ડિપ્લોમા
સ્ટોર કીપર10મી
ડ્રાઈવર8મી
ANM/GNM12મી, ડિપ્લોમા

પગાર ધોરણ

 • ₹ 18,000 થી ₹ 55,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના સુધી

નોંધ :: પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારને તેનું વેતન પોતાની પોસ્ટ પેમાને ચુકવવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી પોસ્ટ પ્રમાણે કરવામાં આવશે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત ચકાશો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સ્ટેપ-1. આ વેબસાઇટ https://musy.in/ પર ક્લિક કરો
 • સ્ટેપ-2. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી, નીચે સ્ક્રોલ કરો.
 • સ્ટેપ-3. નીચેની ઉપયોગી લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ–4. પછી રિક્રુટમેન્ટ પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ–5. હવે તમે Apply Online પર ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ:- 22/09/2022
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:- 05/10/2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
સત્તાવાર સાઈટClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment