સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી

Health and Family Welfare Department of Gujarat Government to make health services easy, accessible, and health infrastructure strong in various Ravi Municipalities of the state and for that purpose, under Gujarat Arwan Hydera Project, Urban Primary Health Center, and Urban Community Health Center in Surat Municipal Corporation named Gujarat Arthan Hal Project (Surat). 100% grant fund has been sanctioned as per the existing recruitment of the Government on a temporary basis as per the structure, Niro shall state the current or future vacancies or the newly created Chattar posts for the purpose of selection/waiting list for the purpose of selection/waiting list. Jio is ordered online only.

SMC Recruitment 2022

Surat Municipal Corporation has recently released a recruitment advertisement in which various posts are being filled by this organization. So all the information for any eligible candidate who wants to apply for this recruitment is given below.

SMC ભરતી

સંસ્થાનું નામસુરત મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટમેડિકલ ઓફિસર, ગાયનેકોલોજિસ્ટ, બાળરોગ ચિકિત્સક
જગ્યાઓ14
નોકરી સ્થળસુરત / ગુજરાત / ઇન્ડિયા
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
અરજી કારવાની છેલ્લી તારીખ30-09-2022

પોસ્ટ

  • મેડિકલ ઓફિસર
  • ગાયનેકોલોજિસ્ટ
  • બાળરોગ ચિકિત્સક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • આ ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યુંના આધારે થશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 19-09-2022
  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment