વડનગર નગરપાલિકામાં 9 પાસ પર ભરતી

વડનગર નગરપાલિકાએ મંજૂર સંસ્થાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની મંજૂરી મુજબ નગરપાલિકાના મંજૂર કર્મચારીઓની સેવાઓ સંબંધિત ભરતી પ્રમોશન નિયમો 2022 હેઠળ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના આધારે સિનિયર ક્લાર્ક, મુકદમ અને ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.

વડનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી

વડનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા ને વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

વડનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી

સંસ્થાનું નામવડનગર મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળવડનગર / ગુજરાત
નોકરીનો પ્રકારકરાર આધારીત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 15 દિવસની અંદર

પોસ્ટ વિષે તમામ માહિતી

પોસ્ટકરલ જગ્યાઓશૈક્ષણિક લાયકાતપગાર ધોરણ
કારકુન / કારકુન-ટાઈપિસ્ટ તેમજ અન્ય શાખા કારકુનો09સ્નાતક19900-63200/- (2)
વરિષ્ઠ કારકુન01સ્નાતક25500-81100/- (4)
મુકદ્દમો0510 પાસ15000-47600 (is-2)

ઉમર મર્યાદા

 • વય મર્યાદા સરકારની નીતિ મુજબ રહેશે. તેમજ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો સરકારના નિયમો મુજબ વયમાં છૂટછાટ માટે પાત્ર હશે. વય મર્યાદા 01/10/2022 ના રોજ ગણવામાં આવશે. 01/10/2022 સુધીમાં નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે.

અરજી કરવાના નિયમો

 • નિયામક નગરપાલિકા ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર તા. 03-08-2004 ના પરિપત્ર તેમજ અમરેલી નગરપાલિકા Spec.CA no. 5746/1999 હાઈકોર્ટનો ચુકાદો નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને આપવામાં આવશે.
 • અધૂરી અરજીઓ અથવા સમયમર્યાદા પછી પ્રાપ્ત થયેલ અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં અને આ અંગે કોઈ પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવશે નહીં.
 • વડનગર નગરપાલિકા પાસે કોઈપણ કારણોસર આ જાહેરાત અને સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરવાનો કે રદ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર/અધિકાર રહેશે અને તેમ કરવાનું પસંદ કરવું કે ન કરવું. વડનગર નગરપાલિકા આ માટે કોઈપણ કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યું આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

ફોર્મ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજદારે આપેલા સરનામા પર જ અરજી સબમિટ કરવી જોઈએ. તે પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાનો રહેશે.

 • સરનામું
  • ચીફ ઓફિસર શ્રી.
  • વડનગર નગરપાલિકા,
  • જી.મહેસાણા

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • એપ્લિકેશન જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 15 દિવસની અંદર.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment