આણંદ જીલ્લા પંચાયતમાં આવી મોટી ભરતીની જાહેરાત

Arrow

જિલ્લા પંચાયત આણંદ (જિલ્લા પંચાયત આણંદ ભરતી 2022) એ કાનૂની સલાહકાર 2022 ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો – જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 28-08-2022)

ખાલી જગ્યાની વિગતો  કાયદા સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત – જિલ્લા પંચાયત આણંદ કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી જિલ્લા પંચાયત આણંદ કાયદા સલાહકાર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા – ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી – લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે..