આખરે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માં વિવધ જ્ગ્યાયો માટે ભરતી ની જાહેરાત

ઈન્ટરવ્યું તારીખ – 08/09/2022

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

– વિવિધ

પોસ્ટનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ

– નીતિ નિયમ મુજબ

પગાર

– રસ ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેમણે તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત પૂર્ણ કરી છે. તે BAOU ભરતીમાં જોડાઈને તેના સપના પૂરા કરી શકે છે

શૈક્ષણિક લાયકાત

– 11 માસ ના કરાર આધારિત ભરતી.

ભરતી પ્રક્રિયા

– સીધી ભરતી ઈન્ટરવ્યું દ્વરા પસંદગી કરવામાં આવશે

પસંદગી પ્રક્રિયા

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (BAou Recruitment 2022) has published an advertisement for various posts (Teaching and Non -Teaching) Post 2022. Eligible candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post

Arrow
Yellow Star