ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ ભરતી 2022 | ટેકનિકલ નિષ્ણાત નોકરીઓ

નોકરીની વિગતો

– ટેકનિકલ એક્સપર્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

– M.Sc IT સુરક્ષા/સાયબર સુરક્ષા/BE/B.Tech in E & C/B.E અથવા B.Tech in Computer Engineer/Information Communication & Technology – 2 વર્ષનો અનુભવ – CCC+ / કમ્પ્યુટર જ્ઞાન

અરજી ફી

– કોઈ અરજી ફી નથી.

પગાર

– રૂ. 25,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

– ઇન્ટરવ્યુ

અરજી કરવાનાં પગલાં

– પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે મોકલે. સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ.

પોસ્ટનું નામ

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર– જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત સરનામું.

શરૂઆતની તારીખ: 9-9-2022 છેલ્લી તારીખ:  10-9-2022

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

Arrow
Yellow Star