આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી

ખાલી જગ્યા – પ્રોફેસર – આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર – એસોસિયેટ પ્રોફેસર – શિક્ષક

મહત્વપૂર્ણ તારીખો  – અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ:  05-09-2022 – આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ :  10-09-2022

શૈક્ષણિક લાયકાત – જે ઉમેદવારો આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટ્સ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા – ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી – પાત્ર ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.