રોજગાર કચેરી વલસાડ દ્વારા મોટી ભરતી

ખાલી જગ્યાસંયોજક

આવેદન ફી કોઈ ફી નથી 

પગાર ધોરણ – 20,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના ફિક્સ વેતન

મહત્વપૂર્ણ તારીખો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :  07.09.2022

શૈક્ષણિક લાયકાત – કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

જાહેરાત કરનાર સંસ્થા રોજગાર કચેરી વલસાડ

કેવી રીતે અરજી કરવી – પ્રસ્તુત ભરતીમાં અરજી કરવા ઈચ્છુક ઉમેદવાર પોતાના જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે આપેલા સરનામે સમયસર હાજર રહે.