બાયડ નગરપાલિકામાં ભરતી

મહત્વપૂર્ણ તારીખો  – છેલ્લી તારીખ:  – 07-09-2022

શૈક્ષણિક લાયકાત – બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી બાયડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટિસ પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા – ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા -ઓફલાઈન 

કેવી રીતે અરજી કરવી – લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

પોસ્ટ – એપ્રેન્ટીસ

કેટેગરી – સરકારી નોકરી

નોકરીની નિમણુક ની જગ્યા – ગુજરાત / ઇન્ડીયા

સંસ્થા નું નામ બાયડ નગરપાલિકા, વડોદરા